FANDOM


Tên kỹ năng của thú
Thông tin kĩ năng của Pet
Sức mạnh của: Sức mạnh này của ai ? (Mầm xanh, đấu sĩ...)
Công dụng: Công dụng của thú. Ví dụ : Mưa thần của Pet đấu sĩ thì bạn ghi là tăng máu (Tăng sức mạnh tăng gì đó ...)


Giới thiêu sơ lược

Công dụng

Kỹ năng được nâng theo Level

Mối quan trọng đối diện với Pet khác

Mầm Xanh

Tóm tắt

Kiến

Tóm tắt

Gà Con

Tóm tắt

Đấu Sĩ

Tóm tắt

Ấu Long Cổ

Tóm tắt

Phụng Hoàng Băng

Tóm tắt

Đánh giá chung

Ưu điểm

Nhược điểm

Kết luận về kĩ năng này

Số Level: Mở khóa khi: Nội dung kỹ năng thay đổi:
Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên