FANDOM


Logo gunny
Trang này là một chính sách điển hình trên Gunny Online

Độ rộng và sự phổ biến của nó được đa số các thành viên chấp nhận như một tiêu chuẩn mà mọi người đều phải tuân theo.

Nếu có ý kiến về trang này, xin vào trang thảo luận hoặc thảo luận Gunny Online.

Sau đây là Qui ước đặt tên cho một trang trên wiki.

Khó khăn

Đây là wiki về Gunny Online, một chương trình trò chơi của công ty Trung Quốc 7Road và chính thức chưa có phiên bản Tiếng Việt nên rất khó khăn ngay từ bước dịch tiêu đề.

Thống nhất của Wiki hiện nay là đặt tên các màn ải, nhạc, nhân vật theo tên tiếng Anh nguyên gốc.

Tên nhân vật

Đặt tên tiêu đề của một trang theo tên của một nhân vật theo quy ước sau

  • Tên thông thường đầy đủ của nhân vật gồm họ và tên, ví dụ như Baroff,Mathias, không bao gồm tên lót (đệm) và biệt danh nếu không thông dụng và cần thiết.
  • Nếu chưa rõ tên họ của nhân vật, chỉ cần nêu tên, ví dụ Vịt, Vịt, Vịt, Vịt...
  • Nếu chưa biết tên nhưng đã biết tên họ, ta thêm phần tiêu đề chức danh tương ứng của nhân vật ở phía trước, ví dụ: Cá sấu Cranky, Vịt của Swampy,...

Viết hoa

  • Cho những tên bất định, ví dụ như "Grace", chữ cái đầu tiêu đề phải viết hoa, các chữ còn lại viết thường trừ trường hợp danh riêng.
  • Cho những tên xác định, ví dụ như Đảo Cát Bà và Cây kẹo giáng sinh của Grace, bởi vì chúng là danh từ riêng.

Từ nối

Khi đặt tên tiêu đề, hãy sử dụng từ nối cho phù hợp. "và" lúc nào cũng tốt hơn "&", trừ trường hợp đó là tên đúng của phương tiện.

Đặt tên bản mẫu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên